ยโสธร” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุมประชุมกรรมการ.กทบ.”

ยโสธร” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดชุมประชุมกรรมการ.กทบ.”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอกุดชุม ประจำปีงบประมาณ 2566
นายสุริยัน สิริดลพัฒนาการอำเภอกุดชุมได้กล่าวรายงานว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายของรัฐเพื่อสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ระหว่างประชาชนส่วนราชการและภาคเอกชน แบบมีส่วนร่วมสนับสนุนแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุน สามารถพึ่งตนเองได้โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดระยะเวลา 22 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้/ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุน มี ธรรมาภิบาลประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดความเข้มแข็งของประชาชน /เพื่อเสริม กระบวนการเรียนรู้มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองโดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่อำเภอกุดชุมกองทุนละ 1 คนรวมทั้งสิ้น 128 คน สร้างความรู้ เน้นความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติในชุมชน

/////พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน