เปิดอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรการตัดแต่งเนื้อโคขุนและการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อส่วนรอง

เปิดอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตรการตัดแต่งเนื้อโคขุนและการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อส่วนรอง


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตร การตัดแต่งเนื้อโคขุนและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อส่วนรอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ หน่วยงานภายใต้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตร การตัดแต่งเนื้อโคขุนและการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าเนื้อส่วนรอง ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และการแปรรูปสำหรับเนื้อโคขุน
2.เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้วิธีบริหารจัดการเนื้อโคขุนทั้งเนื้อส่วนหลักและเนื้อส่วนรอง
3.เพื่อให้ผู้อบรมฝึกทักษะการตัดแต่งเนื้อโคขุนเชิงพาณิชย์
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคเนื้อ โดยทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การบรรยาย หัวข้อ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนเพื่อความคุ้มค่าทางธุรกิจ โดย คุณพงษ์ชัย ภู่พิพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ทเทิร์นฟาร์ม (1996) จำกัด การฝึกปฏิบัติ ตัดแต่งเนื้อโคขุนเชิงพาณิชย์ โดยคุณเทพฤทธิ์ ทับบุญมี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการฝึกปฏิบัติการแปรรูป เนื้อโคขุนย่าง, เบอร์เกอร์เนื้อโคขุน, ไส้กรอกเนื้อโคขุนรมควัน โดยทีมวิทยากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่
กิจกรรมการฝึกอบรมแปรรูปนี้ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมสินค้าปศุสัตว์ทุกชนิด เช่น โค สุกร สัตว์ปีก แพะ แกะ น้ำนมโค น้ำนมแพะ ฯลฯ โดยให้บริการผ่านหน่วยงานภายใต้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 3 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สารคาม ทั้งนี้หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ประสงค์เข้ารับบริการจากหน่วยงาน สามารถติดต่อได้ที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-6534444 ต่อ 3375 หรือ ทาง Facebook : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064378523814
สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตภาคเหนือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-53213162 หรือทาง Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ https://www.facebook.com/RDTC2014?mibextid=ZbWKwL