คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) รับข้อเสนอจังหวัดมุกดาหารของบกลางฯ ปรับปรุงตลาดอินโดจีนสู่การพิจารณาในระยะเร่งด่วน

คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) รับข้อเสนอจังหวัดมุกดาหารของบกลางฯ ปรับปรุงตลาดอินโดจีนสู่การพิจารณาในระยะเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รองนายกรัฐมนตรีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้มอบหมายให้ประธานคณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 11 นายชุมพล กาญจนะ พร้อมคณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 11 และคณะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดมุกดาหาร


เวลา 09.00 น. นายชุมพล กาญจนะ ประธานคณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 11 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยมีจังหวัดนครพนมร่วมประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENCE ด้วย


นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เสนอของบประมาณประจำปี 2567งบกลางฯรองนายกรัฐมนตรี(นายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร ในส่วนที่เหลืออีก 72 ล้านบาทเศษ เพื่อดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนในเดือนสิงหาคม 2567


ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นมากในการพัฒนาเพื่อฟื้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมเสนอขอรับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการประเภทประปาฯแหล่งน้ำ ฝาย และถนน อีก 84 โครงการ รวม 112 ล้านบาท


คณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 11 ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการสนับสนุนงบประมาณโครงการตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารโดยเข้าใจว่าเป็นหัวใจสำคัญเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและการพัฒนาจังหวัดในอนาคต


นายชุมพล กาญจนะ ประธานคณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 11 กล่าวว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร มั่นใจว่าจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนโดยด่วนเนื่องจากมีผลกระทบในการพัฒนาเศรษกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร.

Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร