จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-

เมื่อวันนี้ 13 พย 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประดับพลอย โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น,ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง,และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 203 แห่ง

กิจกรรมอาทิ การให้นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง,การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

พร้อมกันนี้ ได้มอบรางวัลดีเด่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นปี 2562จำนวน 2 รางวัลได้แก่ 1 เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา นักเรียนชั้นป 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์,2 เด็กหญิงธีรศราวดี ตั้งภักดี ชั้นป 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)เหรียญทองแดง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-