จังหวัดร้อยเอ็ดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งมอบภารกิจให้ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่ /ชมรมสื่อออนไลน์ IT:ชสอท:MOITC/nuk-komgrich/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งมอบภารกิจให้ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:ชสอท:MOITC/nuk-komgrich/0817082129-

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการส่งมอบภารกิจ ให้แก่นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เข้ามาบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในนาม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 5 ปีเศษ และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรากฏผลการเลือกตั้งตามที่ทุกท่านทราบ หลังจากนั้น ได้มีการโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาล จนกระทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ซึ่งถือเป็นวันที่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด จบภารกิจในการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจ สำเร็จผลตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งเกิดความสงบสุขต่อประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงนามและส่งมอบภารกิจ ให้แก่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ต่อไป

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
/คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ