อำเภอเมืองร้อยเอ็ด…อสม.ตำบลโนนรังประชุมประจำเดือนและประชุมงานเครือข่ายระบาดวิทยา เน้นปราบปรามไข้เลือดออก แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย!!

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด…อสม.ตำบลโนนรังประชุมประจำเดือนและประชุมงานเครือข่ายระบาดวิทยา เน้นปราบปรามไข้เลือดออก แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย!!

ในวันที่ (3 กรกฎาคม 2566)เวลา 09:30 น.นางกุสุมา จันทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง พร้อมจนท.รพ.สต.สช.. ทั้งนี้อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมรับฟังการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในวาระการประชุมเป็นประธานชี้แจงในเรื่องไข้เลือดออกในชุมชนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 9 บ้านได้รับฟังถึงขั้นตอนในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกระบาดวิทยาฯทุกมิติโดยบูรณาการงานสาธารณสุขด้วยเน้นให้อสม. ลงพื้นที่รณรงค์ ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากยุงลายอย่างถูกวิธี และพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดในแต่ละพื้นที่ รับฤดูฝน 2566 โดยใช้หลัก 3 เก็บ 3 โรค คือ

1)เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก

2)เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด ภาชนะที่ปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่อยๆ และเทน้ำทิ้ง

3)เก็บขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังไม่ให้ยุงวางไข่ได้ มาใช้ป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของ 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

พร้อมออกสำรวจบริเวณโดยรอบสถานศึกษา วัดและที่พักอาศัยชุมชน คว่ำภาชนะใส่น้ำที่ไม่ได้ใช้ทุกชนิด กลบหลุมบ่อที่มีน้ำขัง มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และหมั่นสังเกตอาการของบุคคลในพื้นที่หากพบหรือทราบว่า มีอาการไข้สูงเฉียบพลัน คลื่นไส้ อาเจียน ก็ให้ตั้งข้อสงสัยว่าอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ขอให้แจ้งอสม.ส่งต่อหน่วยงานรพ.สต.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าป้องกันควบคุมอย่างทันท่วงที เพื่อตรวจสอบอาการ และหากพบว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก.

___
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทเกอร์นิวส์ทีวี