พช ราชบุรีติวเข้มพัฒนากรบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตามแนวทางพัฒนางานแบบสมาร์ทงาน สมาร์ททีม ก่อนส่งลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯ ของจังหวัดราชบุรี

พช ราชบุรีติวเข้มพัฒนากรบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตามแนวทางพัฒนางานแบบสมาร์ทงาน สมาร์ททีม ก่อนส่งลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯ ของจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน จัดปฐมนิเทศน์พัฒนากร รุ่นที่ 121 จำนวน 6 คน ที่เดินทางมารายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ ณ จังหวัดราชบุรี พร้อมนี้ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดราชบุรี
สำหรับวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้ทบทวนองค์ความรู้ในกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดยมี นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวแพรวพรรณ ภูมิวัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
1. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
2. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
5. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ศจก.)
6. แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล

7. ศูนย์ข้อมูลกลาง
การทบทวนองค์ความรู้งานของกลุ่มงานสารสรเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมสร้างองค์กรคุณภาพ คนคุณธรรม สร้างสรรค์งาน พช.ราชบุรี 4.0 โดยมี 4 แนวทาง ประกอบด้วย
แนวทางการพัฒนาเรื่องที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เก่ง ดี มีความสุข
แนวทางการพัฒนาเรื่องที่ 2 พัฒนางานแบบสมาร์ทงาน สมาร์ททีม
แนวทางการพัฒนาเรื่องที่ 3 พัฒนาระบบงานให้องค์กรมีคุณภาพ คนมีคุณธรรม แนวทางการพัฒนาเรื่องที่
4 พัฒนาบุคลิกภาพ สุขอนามัย และเสริมสร้างความผาสุกความสามัคคี
การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน