ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็กจัดประชุมสภากาแฟยามเช้าพบปะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก

ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็กจัดประชุมสภากาแฟยามเช้าพบปะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก

เมื่อเวลา 07.30น.วันที่ 24 พ.ย.2565 ณ.ที่ศาลาท่าเรือหาดศาลเจ้า หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คองใหญ่ จ.ตราด นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวโครงการสถากาแฟยามเช้าครั้งที่ 1/2565 พร้อมแนะนําตัวและหน่วยงานเทศบาลตําบลหาดเล็ก โดยมี นาวาโท สุรชาติ รอดผล ผบ.ฉก.นย.182 นายปิยวุฒิ ประสิทธิเวช กํานันตําบลหาดเล็ก นายพิชิต ขันนาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.หาดเล็ก และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ตําบลหาดเล็กเข้าร่วมประชุมโดยมีนางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมตรีตําบลหาดเล็ก เป็นเจ้าภาพในการประชุมสภากาแฟยามเช้า ครั้งที่ ๑ นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช กล่าวในการประชุมสภากาแฟในครั้งนี้ว่าสภากาแฟเป็นการประชุมพูดคุยปรึกษาหารือ และสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการจะต้องให้เกิดการบูรณาการ การร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆและโดยเฉพาะในช่วงวิกฤเหตุการณ์ต่างๆทั้งเรื่องเศรษกิจไม่ดี

และการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องอาศัยการบูรณาการกับชุมชนประชาชน ผู้นําชุมชนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ผู้นําชุมชน จะต้องช่วยให้เกิดการบูรณาการในการทํางานร่วมกันได้ดีขึ้น เพื่อให้ผลการปฎิบัติงานสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้สําเร็จลุล่วงต่อไป จากนั้นนายกยังได้กล่าวขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้าและปรึกษาหารือพูดคุยแบบเป็นกันเอง เพื่อให้พื้นที่หาดเล็กปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด