ร้อยเอ็ดจัดโครงการหน่วยแพทย์พอสว.ครั้งที่ 10 และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ครั้งที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดโครงการหน่วยแพทย์พอสว.ครั้งที่ 10 และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ครั้งที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 นณโรงเรียนบ้านชีโหล่น หมู่ 9 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเกล่ากาชาด เป็นประธานในพิธี การออกหน่วยแพทย์พอสว.ครั้งที่ 10 และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ครั้งที่ 10 โดยการดำเนินงานของ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นอภ.อาจสามารถ และคณะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เพื่อให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า แก่ประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรม ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๐ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน

กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และส่วนราชการให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจของตัวเอง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานถวายราชสักการะเครื่องทองน้อย พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประธานไปยังเวทีแห่งที่ ๒ เพื่อเปิดหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ,มอบถุงยังชีพ,มอบทุนศึกษา,มอบจักรยาน,มอบเงินยังชีพผู้ยากไร้22คน

เยี่ยมชมกิจกรรม 100หน่วยและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุในพื้นที่มีผู้ร่วมกิจกรรม3,000คน

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-