นครเจียงฮายจัดงานขบวนแห่ป๋าเวณียี่เป็ง อลังการสวยงามตระการตา ประจำปี 2565

นครเจียงฮายจัดงานขบวนแห่ป๋าเวณียี่เป็ง อลังการสวยงามตระการตา ประจำปี 2565

///////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย รวมถึงประชาชน ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมงานในครั้งนี้อย่างหนาแน่น ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงที่สื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมของขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา โดยมีการจัดขบวนแห่กระทงประดิษฐ์ที่สวยงาม รวม 9 ขบวน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียน วัด และชุมชน อีกทั้งมีการประกวดนางนพมาศอีกด้วย
คำว่า ยี่เป็ง เป็นภาษาล้านนา แยกได้สองคำคือคำว่า ยี่ ที่หมายถึงเดือนที่สอง หรือเดือนยี่ตามที่คนล้านนาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และคำว่า เป็ง ที่หมายถึงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเทศกาลวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นประเพณีที่ดีงามของไทย ที่มีการสืบทอด

ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดงานป๋าเวณียี่เป็งขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยทำให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน ชุมชน และเป็นการส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

/////////////////////////////////////////
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวจาก-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ – ข่าว
ณัฐชนน มงคลดี นักศึกษาราชภัฏเชียงราย สาขานิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย) ฝึกงานสำนักข่าวแม่สายนิวส์ /// รายงาน ////