รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช #พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

#รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช
#พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

*********************************************
วันที่ 16 มิ.ย.66 เวลา 15.00-16.00 น. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช โดยทีมเวชกรรมป้องกัน ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย