มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจัดพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจัดพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ สถานีอนามัยพระราชทานนาม 92 แห่ง และ กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติร่วมถวายความจงรักภักดีและเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยสุขภาพอนามัย และสนพระทัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพสกนิกรชาวไทย ในท้องถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอดซึ่งต่อมา ที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมของราษฎรทั้งแผ่นดิน
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ โครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2535 ซึ่งเป็นปีแรกของโครงการและเป็นปีมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมายุ 60 พรรษา

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ชื่อว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรวมใจสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๆ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะเป็นประธานกรรมการอำนวยการฯ เพื่อจัดให้มีการระดมความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เป็นกรณีพิเศษ ในการระดมเงินทุนก่อสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดละ ๑ แห่ง รวมเป็น ๗๕ แห่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยสุขภาพอนามัย และสนพระทัยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพสกนิกรชาวไทย ในท้องถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอดซึ่งต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถานีอนามัย เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๓๖ ว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี มีชื่อย่อว่า “สอน.” ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชน ได้ก่อสร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อถวายเพิ่มเติม รวมเป็น 82 แห่ง และได้มีการก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ขึ้นเพื่อสนับสนุนงานบริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ทั้ง 82 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็นสถานีอนามัยพัฒนาตัวอย่าง และต่อมามูลนิธิฯ ได้รับสถานีอนามัยที่ก่อสร้างโดยภาคเอกชน เพื่อน้อมถวายในพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์เข้ามาดูแลเพิ่มอีก ๑๐ แห่ง รวมเป็น ๙๒ แห่ง

************************สัมภาษาณ์ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี***************