องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี และนายก อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ท่าอิฐ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าอิฐ จำนวน 200 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ได้ดำเนินการโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุให้แข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ สร้างเสริมทรวดทรงท่าทาง และบุคลิกภาพของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความเชื่อมั่นในตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์