สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันนี้( 8 ธ.ค.65)เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานประชุมเพิ่มทักษะด้านอาชีพเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพฯ โดยโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ

ของจังหวัด ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน จำต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” ในแต่ละปีมีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน มีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีที่จบการศึกษาภาคบังคับเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัว สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาครอบครัวและสังคม