“เปิดงาน “จันทบุรี” ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน”

“เปิดงาน “จันทบุรี” ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ลาน Event Park A ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมในพิธีเปิดงาน

นายชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองคอยพร้อมพร้อมกับการ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เน้น Value Based Economy ในลักษณะทำน้อยได้มาก การพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนทำการเกษตรแบบผู้ประกอบการ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นคือ การบริหารจัดการกลุ่มในขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วม การแสวงหาข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา และการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด

รวมทั้งการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตร มาประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในเชิงธุรกิจชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของประเทศ และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนต่อไป

การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นช่องทางการตลาด สนับสนุนให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี มีคุณภาพ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี โดยเกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้มาจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง

นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ชื่อ “จันทบุรี” ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน Chanthaburi, Land of Tropical Fruits ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2562 เพื่อเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดผลไม้แปรรูป รวมถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักและสนใจของผู้ประกอบการ และผู้บริโภคภายในประเทศ โดยการนำเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตของจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้ คุณภาพดีและสินค้าแปรรูป ของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทราบข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค แต่ผู้ประกอบการจังหวัดปลายทาง ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ลาน Event Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ//กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย
ข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา