รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมเปิด งานสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ต่อยอดความรู้สู่ชุมชน

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมเปิด งานสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ต่อยอดความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. พันเอก นพดล รอดกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธาน

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ขยายขอบเขตการให้ความรู้และพัฒนาแนวทางการวิจัยและการศึกษา รวมถึงการนำเสนอ Best practice ของแต่ละพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สู่การพัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบตามโครงการต่างๆ ที่กระทรวงศึกษา และรัฐบาลได้กำหนดไว้ รวมไปถึงการพัฒนาวิชาการในด้านการนำเสนอ Best practice ในการขยายการเรียนการสอนไปสู่การพัฒนาอาชีพให้กับราษฎรและชุมชนต่อไป