พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการตรวจสอบและแข่งขัน ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการตรวจสอบและแข่งขัน ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 3

ประจำปี 2562 ในห้วงวันที่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและแนวทางการฝึกการปฏิบัติ และเทคนิคการเข้าปฏิบัติการในการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กดังกล่าว

โอกาสนี้ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย และรับฟังบรรยายสรุปที่กองอำนวยการฝึกกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 จากนั้นได้เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมการฝึก ในขั้นที่ 2 คือ การทดสอบการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ และการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีกำลังพลจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 และกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 เข้าร่วมฝึกทดสอบด้วย