สว. พบประชาชน จัดประชุมรับฟังความเห็นกลุ่มศิลปินหนังตะลุง เร่งส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น รับกระแส Soft Power

สว. พบประชาชน จัดประชุมรับฟังความเห็นกลุ่มศิลปินหนังตะลุง เร่งส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น รับกระแส Soft Power

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มศิลปินพื้นบ้านสาขาการแสดงหนังตะลุง ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการผลักดันบทบาทของกลุ่มศิลปินหนังตะลุงได้มีพื้นที่และโอกาสในการแสดงความสามารถ และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเสนอให้มีการจัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมศึกษาหนังตะลุง การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพร่วมกับการจัดงานของส่วนราชการ และการจัดตั้งสมาคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มศิลปินสายอาชีพเดียวกัน

.
นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง ศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้นำเสนอความต้องการของกลุ่มศิลปินหนังตะลุง ในฐานะตัวแทนของเพื่อร่วมอาชีพซึ่งมีความต้องการคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะการผลักดันศูนย์เรียนรู้หนังตะลุงจะยังผลประโยชน์ให้มีการรักษาศิลปวัฒนธรรมนี้ไปสู่คนที่สนใจรุ่นหลังได้ ขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปินพื้นบ้านได้มีโอกาสแสดงความเห็น
.
ทั้งนี้ ที่ในที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าของประเทศต้องเร่งดำเนินการรวบรวมและส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ศิลปินพื้นบ้านปรับตัวให้ทันกับกระแสความต้องการของสังคมในการเสาะหา Soft Power ใหม่ ๆ โดยวุฒิสภาจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ไปเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ ตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป