ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2566 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ
ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีประเด็นการพัฒนา จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านการเป็นผู้นำและการบริหารวิสาหกิจชุมชน ด้านการวางแผนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน และด้านการจัดการความรู้และข้อมูล

2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านมาตรฐานผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
3. พัฒนาช่องทางการตลาด การจำหน่ายผ่านระบบ Offline และระบบ Online
4. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วจัดส่งข้อมูลให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่มี Function ตรงกับกิจกรรม หรือสามารถเชื่อมโยงกันได้ บูรณาการร่วมกันออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ร่วมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว