ราชบุรีจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จ.ราชบุรี/ราชบุรีจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมและรางวัลแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ 5 ราย ประกอบด้วย
รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ กำนันตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่น.ส.ศิรินทิพย์ วิเศษรจนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม

รางวัลขั้นที่ 1แพทย์ประจำตำบล ได้แก่นายศรคีรี บัวแจ้ง แพทย์ประจำตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา
สารวัตรกำนัน ได้แก่นายปรีชา เอี่ยมเอม สารวัตรกำนันตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่นายนพดล โชคชัยรัตนาพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน