จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์พักคอย เพื่อรับดูแลผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ที่วัดบ้านอ้น

จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์พักคอย เพื่อรับดูแลผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ที่วัดบ้านอ้น

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่มีพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 271 คน แต่เนื่องจากในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 1,097 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดหาสถานที่สำหรับกักกันโรค โดยนำไปแยกกักโรค 14 วัน ก่อนปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ได้รับเมตตาอย่างสูง จากพระมหาอุดรธัมฺมปัญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น อนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ความร่วมมือของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก:ปชสรพ.รอ.