ร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

ร้อยเอ็ด จัดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นาย ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการจัดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ”กลุ่มพื้นที่การบริหาร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในเขตตรวจราชการที่ 12 คณะผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12
การจัดงานครั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับรางวัล บุคลากร ในเขตตรวจราชการ ที่ 12 ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน จำนวน 400 คน

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ซ”! >`ศรรไพร ทูลธรรม รายงาน