นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นประธาน ศพก.เครือข่ายทั้ง 15 อำเภอ อำเภอละ 10 คน รวมทั้งสิน 150 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศพก.เครือข่ายให้เข้มแข็ง สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรของชุมชนได้อย่างแท้จริง

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย