ผู้ว่านราฯพร้อมนายกเหล่ากาชาด มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้พื้นที่อำเภอรือเสาะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่ประชาชนผู้ยากไร้

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่านราฯพร้อมนายกเหล่ากาชาด มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้พื้นที่อำเภอรือเสาะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่ประชาชนผู้ยากไร้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทางด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่มีภารกิจหลักในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่ประชาชนผู้ยากไร้ มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภาสภากาชาดไทย ที่จัดให้มีโครงการดังกล่าว ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้บูรณาการร่วมกับอำเภอ และหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทั้งส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ นายสมาน สะแตในครั้งนี้
โดยในการบริหารราชการแผ่นดินทุกจังหวัดต้องจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการสร้างความเสมอภาคในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ซึ่งในทุกจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม โดยในจังหวัดนราธิวาสกำหนดไว้ในวาระที่ 6 นราแบ่งปัน นั่นคือ คนทุกวัยร่วมกันแบ่งปัน ทำอย่างไรที่จะช่วยเหลือคนที่มีความลำบากในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอให้ได้มากที่สุด โดยร่วมกับกาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยคนที่มีความพร้อมมากกว่าช่วยเหลือคนที่มีความพร้อมน้อยกว่า ถ้าทุกพื้นที่ทำแบบนี้ได้ความรักความสามัคคีก็จะเกิดขึ้น และที่สุดคือความสันติสุขในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นด้วย

ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสให้การช่วยเหลือในทุกด้านแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้น จะสอดคล้องกับ 7 วาระนราน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งความเกื้อกูล ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาสู่แรงงานภาคบริการ การดูแลเด็กยากจนคนพิการ กลุ่มติดเตียง ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนอัจฉริยะในยุค Thailand 4.0 การให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องในรูปแบบทุนการศึกษา

นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าสมเด็จพระนางเจ้าๆสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งการส่งเสริมอาชีพ และดูแลสภาพความเป็นอยู่ ทรงห่วงใยพสกนิกรตลอดมา ได้เคยตามเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปยังที่ต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์มากมาย โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพ ทั้งการจัดสานย่านลิเภา ปักผ้า ทอผ้า เป็นต้น จึงขอให้พวกเราทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของทั้งสองพระองค์ โดยตั้งมั่น ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีการมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ไปแล้วจำนวน 6 หลัง โดยใช้หลักเกณฑ์โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ฯ มุ่งหวังให้ผู้ยากไร้ได้มีบ้านที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข
ซึ่งอำเภอรือเสาะได้รับงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสจำนวน 50,000 บาท เพื่อซ่อมแชมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยพิจารณาคัดเลือก บ้านนายอาหมาน สะแต ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 1 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวประกอบด้วย นายอาหมาน สะแต อายุ อายุ 44 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง สามี น.ส.นูรีซัน เจ๊ะมะ อายุ 42 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง ภรรยา และลูกสาวอีก 3 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ อยู่รวมกันทั้งสิ้น 5 คน เป็นผู้มีฐานะยากจน เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแชมที่อยู่อาศัย ในการซ่อมแซมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาอำเภอรือเสาะ ซ่อมแชมบ้านจนสำเร็จลุล่วงพร้อมมอบให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในวันนี้ด้วย