จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2563

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนผู้ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ และห้องประชุมไทรทองโรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเป็นจำนวนมาก
นาย ศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา กล่าวว่า โครงการนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2550 ด้วยความร่วมมือของ 4 หน่วยงานคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปลูกฝังการเป็นนักวิจัยวัยรุ่นให้กับประเทศ กิจกรรมที่ใช้พัฒนาอาทิการเข้าค่ายวิชาการการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ การเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยฝึกประสบการณ์นักวิจัยและหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ฝึกทำโครงงานและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด 31 โรงเรียน ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 เพื่อให้นักเรียนและครู ในโครงการได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการภายใต้หลักการที่เป็นมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู้บริหารครูผู้มีคุณูปการต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่มีกำหนดเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 อีกด้วย

////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน