บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.ป. โดย ร้อย.รส.ที่1 (มทบ.32) พื้นที่อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป. ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนจิตอาสาฯ ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี2562

เมื่อ 290900 พ.ค. 62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.ป. โดย ร้อย.รส.ที่1 (มทบ.32) พื้นที่อ.ห้างฉัตร จว.ล.ป. ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนจิตอาสาฯ ตำบลหนองหล่ม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เพื่อดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี2562 ซึ่งได้รับงบประมาณค่าวัสดุจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง บ้านนางหล่าย หมูคำ ณ บ้านเลขที่79/1 บ้านแม่ยิ่ง ม.4 ต.หนองหล่ม เป็นผู้พิการทางการได้ยิน ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย (ไม่มีบ้าน)การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย