ร้อยเอ็ด…ขับเคลื่อน!!! โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ร้อยเอ็ด…ขับเคลื่อน!!! โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด..วันพฤหัสบดีที่ 11พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาการแทนนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เมื่อเวลา07.00น.-08.30น. ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมรับประทานอาหาร เมื่อถึงกำหนดการ นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการจัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนพร้อมนายบุรี ทิพนัส สสอ.ร้อยเอ็ด

, นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผช.สสอ.ร้อยเอ็ด, นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.บ้านโนนรัง, พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนรัง ขอขอบคุณว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที ปึงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวันนี้ตามที่กรมกรปกครองได้มีแนวนโยบายในการพัฒนาการให้บริการประชาชนในเชิงรุก โดยให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ เข้าไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้ง สร้างความรักความสามัคคีคืนความสุขสู่พี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และได้กำหนดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ.ยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ชาวตำบลโนน โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงได้กำหนดการจัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ……ยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขึ้น ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่5-6 ตำบลโนนรัง ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิกรรมการให้บริการประชาชนที่
หลากหลายครอบคลุมทุกมิติความต้องการของประชาชน โดยมีผู้กิจกรรรมชาวตำบลโนนรัง และจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 250 คน

ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วประธาน.ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย เกษตรอำเภอสาธารณสุขอำเภอหน่วยงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน พร้อมด้วยเยี่ยมชมบูธ 9 หมู่บ้านที่จะเตรียมอาหารเมนูที่เลิศรส และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพระราชกุศลพร้อมด้วยมอบถุงยังชีพ ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ในมาตรการป้องกัน covid 19
สุดท้าย อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ด้านหน้าประตูวัดคือตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนและให้สวม หน้ากากอนามัยทุกครั้งในการเข้าบริเวณใส่แมสให้เป็นประจำล้างมือบ่อยๆ อุปโภคบริโภคให้ถูกสุขอนามัยและ สุขสุขด้วยการแบ่งปัน.

________
ภาพข่าว:ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อสร้างสรรค์อสม.ร้อยเอ็ด.งานสาธารณสุข, ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด,สื่อจิตอาสา904รอ.