ถอดบทเรียนยุทธศาสตร์ สร้างบ้าน แปลงเมือง วิถีคนสิงคโปร์

ถอดบทเรียนยุทธศาสตร์ สร้างบ้าน แปลงเมือง วิถีคนสิงคโปร์

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์วรินทร ทานาค ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย และ ดร.วรีรัตน์ ศรีสถิตวัฒนา สัมมนาเชิงวิชาการ “ถอดบทเรียนยุทธศาสตร์ สร้างบ้าน แปลงเมือง วิถีคนสิงคโปร์” ณ ห้องประชุมสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม กล่าวว่า
การสัมมนาดังกล่าว เป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต” สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งได้อบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อ “ถอดบทเรียนยุทธศาสตร์ สร้างบ้าน แปลงเมือง วิถีคนสิงคโปร์”

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.