มุกดาหาร กศน.จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

มุกดาหาร กศน.จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร, นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล,หัวหน้าส่วนราชการ, ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร, ผู้บริหาร กศน.อำเภอ คณะครู/นักศึกษา กศน. ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “กศน.มุกดาหาร เกมส์” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอาวุธ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผนปฏิบัติการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม ได้แสดงออกซึ่งทักษะด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ตอบสนองยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ ความรักความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬา ต้านภัยยาเสพติด “กศน.มุกดาหารเกมส์” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาวุธ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผนปฏิบัติการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “กศน.มุกดาหาร เกมส์” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ขึ้น โดยร่วมมือกับ กศน.อำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอและศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ฟุตบอลชาย, วอลเล่ย์บอลหญิง,เซปักตระกร้อชาย, เซปักตระกร้อหญิง, เปตองประเภททีมชาย และ เปตองประเภททีมหญิง,กรีฑาชาย, กรีฑาหญิง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ให้ผู้บริหาร ครู นักศึกษา กศน. และภาคีเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้นักศึกษา ครู และบุคลากร ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177