จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100 %

จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100 %

28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบ 100% จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายของรัฐบาลโดยให้จังหวัดดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาขยะตามแผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้กรอบการดำเนินงานจำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นทางคือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ระยะกลางทางคือการจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และระยะสุดท้าย ระยะปลายทางคือขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้ง เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด หรือศาสนสถาน และส่วนราชการทุกส่วนราชการ
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลวังชมภู องค์การบริหารส่วนตำบลสระเดียง และองค์การบริหารส่วนตำบล ลานบ่า จัดโครงการรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบ 100% จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันกับเพื่อจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตลอดจนเพื่อกระตุ้นและสร้างความรู้ให้ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดทำทั้งขยะเปียกลดโลกร้อน