จังหวัดนนทบุรีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

จังหวัดนนทบุรีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการยกย่อง

เชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบเกียรติบัตร 2 แห่งคือ เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับการคัดเลือก ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น จาก “โครงการกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชนปากเกร็ด” เทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการศึกษา จาก “โครงการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก