พม.จ.นนทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

พม.จ.นนทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันนี้( 28 พ.ย.65) ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนของสังคมเป็นเครือข่ายในการหยุดทำร้ายและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งการรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาวเป็นการรณรงค์

เนื่องจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่มีผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว สังคม ชุมชน จำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ชายได้ปรับเปลี่ยน เจตนคติและมีส่วนร่วมในการยุติปัญหาความรุนแรงต่อสตรีโดยเห็นว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญสมควรได้รับการแก้ไข คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้ เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “ เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี ”