คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ 150 ปี ชาตกาล

คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระ 150 ปี ชาตกาล

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ วิหารหลวง หลวงปู่ หมู่บ้านฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง (ข้างแบงค์ชาติ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เข้าร่วมพิธีเถราภิเษกองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเผยแพร่วัตรปฏิบัติและมโนปฏิปทาของครูบาศรีเจ้าศรีวิชัยสู่นานาอารยประเทศ (มากกว่า 10 ประเทศ) โดยกระบวนการธรรมทูต และเป็นส่วนนำของกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์การยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งดำเนินการจัดพิธีโดย อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ และมี พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็นประธานในพิธี

.
นอกจากนี้ ได้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์การยกย่องครูบาเจ้าศรีวิชัย และเตรียมการมอบชุดประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย องค์รูปหล่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย และบทสวดบารมี 30 ทัศ (ฉบับแปลหลายภาษา) ให้ผู้แทนธรรมทูตเพื่อนำไปประดิษฐานและเผยแพร่ยังวัดในประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงประกอบการยกร่างคำขอด้วยกระบวนการวิจัย รวมถึงกิจกรรมสำคัญในการยื่นคำขออย่างสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จะดำเนินการติดตามจัดเก็บข้อมูล สรุปการดำเนินงานมาประกอบการยกร่างคำขอเพื่อเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกต่อไป
.
ทั้งนี้ หากการดำเนินการสำเร็จจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และชาวล้านนา อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นเศรษกิจ การท่องเที่ยวในภาคเหนือได้อีกด้วย