สตูล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล นำร่องโรงเรียนบ้านคลองขุดจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสตูล

สตูล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล นำร่องโรงเรียนบ้านคลองขุดจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสตูล

ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล ในฐานะหัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราช คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย นายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต แนวคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและห่างไกลยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขุดซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องของกิจกรรมดังกล่าว ตัวแทนจากตำรวจภูธรจังหวัดสตูล บรรยายให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ ตัวแทนจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล บรรยายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รวมถึงกิจกรรมการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล โดยน้องๆนักเรียนให้ความสนใจและร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นกิจกรรมโดยคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนพบปะนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล อีกทั้งเป็นการสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล