ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม” ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 6 เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนในการขับเคลื่อนแนวคิดจิตสำนึกความเป็นพลเมือง จัดโดย สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า