เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่กลุ่มประชากรกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุ

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่กลุ่มประชากรกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุ

เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะเรือนจำเก่าตลาดหัวรอ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่กลุ่มประชากรกลุ่มวัยทำงานและวัยรุ่นวัยสูงอายุของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีนคร
พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่าทางเทศบาลมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. ดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาทั้ง ๖๖ ชุมชน
โดยมีโครงการ ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค. การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ของตนเองและจากการสำรวจพบว่ากลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุมีความผิดปกติทางสายตานั่นคือ สายตายาว ทำให้ส่งผลกระทบกับภารกิจประจำวันหรือคุณภาพชีวิต. และจะเกิดอาการปวดศีรษะ ปวดตาเป็นประจำดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาให้แก่ประชากรกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุให้มีการมองห็นที่ชัดเจนมากขึ้น เทศบาลนครพระนคร
ศรีอยุธยา จึงได้จัดทำ “โครงการตรวคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่ประชากรของเทศบาลฯ