ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่างต่อเนื่อง20อำเภอไก่166รายสุกร52รายไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วย/ตายผิดปกติ /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่างต่อเนื่อง20อำเภอไก่166รายสุกร52รายไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วย/ตายผิดปกติ

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

วันที่ 20 ก.ค 62 นายธนบดี ขวาโยธา
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้
ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับพนักงาน
ไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมา ช่วยงาน
ด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วยงาน
ด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อค้นหา
สัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้า
ระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร

พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือน
ให้เข้าระบบ Good Farming Management
(GFM) และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการ
เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ
หากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก)
ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไป โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ
ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง
จำนวน 166 ราย จำนวน 3,777 ตัว
ไก่ไข่ 7 ราย จำนวน 255 ตัว เป็ด 3 ราย
จำนวน 88 ตัว และสุกร 52 ราย จำนวน
342 ตัว จากการค้นหาและตรวจเยี่ยม
ไม่พบสัตว์ปีกและสุกรป่วย/ตายผิดปกติ

ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITC/
-0817082129-ข่าว
นางสาววริศรา ปิ่นสูงเนิน /สัตวบาล-ภาพ