พะเยา… องค์กรในจังหวัดพะเยามาก 30 กว่าองค์กร เข้ายื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค หลังรัฐบาลเปิดรับแจ้งเป็นวันแรกในการร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

พะเยา… องค์กรในจังหวัดพะเยามาก 30 กว่าองค์กร เข้ายื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค หลังรัฐบาลเปิดรับแจ้งเป็นวันแรกในการร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

วันที่ 22 ก.ค.62 นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล เลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนองค์ต่างๆในจังหวัดพะเยากว่า 30 องค์กร ได้เดินทางมาที่ ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อยื่นหนังสือผ่านนายเอกชัย กล่ำเกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ซึ่งวันนี้ถือว่า เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค จดแจ้งสถานะได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล เลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา กล่าวว่า วันนี้ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และกลุ่มองค์กรต่างๆในจังหวัดพะเยาไม่น้อยกว่า 30 กลุ่ม ได้เข้าแจ้ง สถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา โดยวันนี้คือวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมาก เพราะเป็นวันที่กฎหมาย ที่เรียกว่า พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 46 ที่บัญญัติให้สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคที่มีความเป็นอิสระ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ขึ้น วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค ได้ยื่นจดแจ้งสถานะได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยองค์กรต่างๆที่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นองค์กรโดยสมบูรณ์ ก็จะสามารถเสนอจัดตั้งสภา องค์กรของผู้บริโภคได้ โดยเชื่อมั่นว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ ผู้บริโภคทั้งประเทศ และทำหน้าที่เสนอนโยบาย ตรวจสอบนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การสนับสนุนให้องค์กรผู้บริโภค และผู้บริโภคมีพลัง มีความเข้มแข็ง สภาผู้บริโภค และจะสามารถทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ จึงขอเชิญชวน ให้องค์กรในจังหวัดพะเยา และในประเทศ มายื่นแจ้ง สถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า จะต้องมีองค์กรอย่างน้อย 150 องค์กร ที่สามารถจัดตั้งเป็นสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ แต่งอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ายังไม่มีกฎหมาย สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัด แต่ขณะนี้ ที่จังหวัดพะเยาของเราก็มีสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดพะเยาแล้ว…