สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสิงโต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอาสาจิตอาสาร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่ บริเวณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสิงโต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ รวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นจุดเริ่มต้นจากคุณธรรมและจริยธรรมของคน ปัจจุบันมีการรณรงค์การมีจิตอาสาทำให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น การดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสานั้น จะส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร และชุมชน สร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ทำให้เกิดเชื่อมั่นในการกระทำความดีช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้กิจกรรมจิตอาสายังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพื้นฐานของการมี คุณธรรมและจริยธรรมของตนเอง
นายสิงโต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า สำนักงานสกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่รายรอบสำนักงานเป็นถนนสาธารณะมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมตลอดแนวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่สวยงามต่อผู้พบเห็นตลอดจนเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา จิตอาสาได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนสองข้างทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทำการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณอาคารสำนักงานให้มีความร่มรื่นสวยงาม และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้เกิดพลังแห่งความรักความสามัคคีเพื่อสนองพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
การดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ และคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะครูนักเรียนจิตอาสาจากวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

///////////
ศรีไพร ทูลธรรม ขอขอบคุณ เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด// ชมรมสื่อออนไลน์it101