สระแก้ว- โป๊ะแตก พบ 2 ราย” ผวจ. แถลงข่าวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) 2 ราย

สระแก้ว- โป๊ะแตก พบ 2 ราย” ผวจ. แถลงข่าวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) 2 ราย
จังหวัดสระแก้ว วันที่ 1 มกราคม 2564
คณะกรรมการโรค ติดต่จังหวัดสระแก้ว สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ประจำวันที่ 1 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อยืนยันในช่วงของการระบาดระลอกใหม่
จำนวน 2 ราย รายแรก ผู้ติดเชื้อเพศชาย อายุ 33 ปี อาชีพไม่แน่ชัด เดินทางเข้าพักที่ตำบลวังทอง
อำเภอวังสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 มีประวัติไปบ่อนการพนันหลายแห่ง ทั้งเมืองพัทยา
อำเภอเมืองระยอง และ 3 อำเภอในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งมีประวัติสัมผัสญาติ เพื่อนบ้านใกล้เคียง
และไปร่วมงานศพ ที่วัดแห่หนึ่งและร้านอาหารในเขตอำเภอวังน้ำเย็น รายที่ 2 ผู้ติดเชื้อ เพศชาย
อายุ 26 ปี อาชีพทำไร่ มีประวัติเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อรายแรก พักอยู่ตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่บ้าน
และเดินทางไปบ่อนด้วยกัน ใน 3 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อหลังจากทราบข่าว
ว่ามีผู้ติดเชื้อที่บ่อนการพนันในจังหวัดจันทบุรี ประกอบกับการลงสอบสวนโรคในพื้นที่ ก่อนตรวจทั้ง
2 ราย ไม่มีอาการแสดง ปัจจุบันผู้ป่วยข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ
อาการ ทั่วไปปกติ จากข้อมูลจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ 1 ม.ค.31 ธ.ค.2563 ส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด
13,970 ราย คิดเป็น ร้อยละ 249 ของประชากร พบผู้ติดเชื้อสะสมเดิม 10 ราย และติดเชื้อระลอก
ใหม่ 2 รายรวมเป็น 12 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.09 ของการตรวจเชื้อสะสมทั้งปี จากกรณีผู้ติดเชื้อ
2 ราย การดำเนินการออกสอบสวนโรค คันหาผู้สัมผัสเบื้องตันพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 155 คน
ทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจและดำเนินการหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม
มาตรการเร่งด่วนที่จังหวัดสระแก้ว ได้ประสานการการดำเนินงาน

1. เปิดศูนย์ EOC ระดับจังหวัด และระดับอำเภอเพื่อระดมทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดด่านตรวจ COVID-19 4 ด่าน และกำชับให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว อย่างเคร่งครัด
3. ประสานจังหวัดจันทบุรี ระยอง และชลบุรีติดตามค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
4. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สระแก้ว อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอวังน้ำเย็น
สอบสวน ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง Quarantine และติดตามเก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อ COVID-19
5. สื่อสารความเสี่ยง และ Big Cleaning ที่พักผู้ป่วยและบริเวณบ้านใกล้เคียง ทั้งนี้ได้มีการ
สื่อสารความเสี่ยงเพื่อลดความตื่นตระหนก ยึดหลัก DMHTT “เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากาก
อนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะ”.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว