สุดยอดสถาปัตย์กรรมแห่งศรัทธา** ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพญานาคราช ๔ ตระกูล อุโบสถพุทธชยันตีอนุสรณ์ วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด,

**สุดยอดสถาปัตย์กรรมแห่งศรัทธา**
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพญานาคราช ๔ ตระกูล อุโบสถพุทธชยันตีอนุสรณ์ วัดวิมลนิวาส จ.ร้อยเอ็ด
***องค์พญานาคปักษิณ ( พญานาคผสมหงส์)ทางขึ้นหน้าอุโบสถ(สูง ๕ เมตร)
จำนวน๒ องค์ๆละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

***องค์พญานาคาธิบดีนาคราช หน้าอุโบสถ(๒ องค์)
๑.องค์พญานาคธิบดีนาคราช องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (จองแล้ว)
คุณอดิศร – อรทิพ ภาชนะทิพย์
๒..องค์พญานาคินีเทวี องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (จองแล้ว)
คุณเดชา – ดาวเรือง สำเภาทอง พร้อมครอบครัว

๑.ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง (๒ องค์)
๑.พญานาคราชจำแลง องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒.พญานาคินีจำแลง องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒.ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว(๒ องค์)
๑.พญานาคราชจำแลง องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (จองแล้ว)
คณะญาติธรรม อำเภอหัวหิน
๒.พญานาคินีจำแลง องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓.ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง (๒ องค์)
๑.พญานาคราชจำแลง องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒.พญานาคินีจำแลง องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔. ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ(๒ องค์)
๑.พญานาคราชจำแลง องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒.พญานาคินีจำแลง องค์ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘๓-๑๔๙-๐๐๐๘,๐๙๗-๓๓๔-๑๑๒๒
ร่วมทำบุญ ธนาคารกรุงไทย บัญชี วัดวิมลนิวาส เลขที่ 448-1-02598-0
***หมายเหตุ สลักชื่อเจ้าภาพพร้อมครอบครัวทุกรายการ***