ดร.วิไล โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกพระคุณของครู /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-viset/0817082129-

ดร.วิไล โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกพระคุณของครู

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-viset/0817082129-

https://youtu.be/tn9tofGVHu4 อนุบาลไพโรจน์จัดไหว้ครูรำลึกถึงพระคุณครู/nuk-viset/0817082129-

ดร.วิไล จุฑางกูร ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ได้กำหนดจัดพิธีไหว้ครูประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

ดร.วิไล จุฑางกูร กล่าวว่า การไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ครูเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้

โดยทั่วไปแล้วจะพบว่ามีการไหว้ครูประเภทต่างๆ เช่น ไหว้ครูดนตรี ไหว้ครูช่าง ไหว้ครูนาฏศิลป์ ก็มีการไหว้ครู จะเห็นว่าวิชาการต่างๆ ของคนไทยนั่นย่อมมีครูทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะทำการไหว้ครูปีละครั้ง การที่ศิษย์ต้องเรียนกับครูนั้น

จึงได้ชื่อว่า ศิษย์มีครู และคนไทยก็เป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจึงคิดถึงครูและมีพิธีไหว้ครู นอกจากจะแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูแล้วศิษย์อาจจะกระทำการอะไรบางอย่างด้วยความคิดของตนเอง ที่นอกเหนือจากการสอนของครู แม้ว่าการกระทำนี้จะเป็นการสร้างสรรค์ดี หรือไม่ดีก็ตามก็คือว่าเป็นการผิดครู ทำให้เกิดความไม่สบายใจ

ฉะนั้นการไหว้ครูจึงเป็นโอกาสให้ศิษย์ได้ขอขมาลาโทษต่อครู และมีโอกาสบอกกล่าวครูบาอาจารย์ด้วยว่า สิ่งใดที่คิดแล้วเกิดความเจริญสร้างสรรค์สิ่งที่ดีก็ขอให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ได้นำพาน และกรวยดอกไม้ เข้าไหว้ครูประจำชั้น อย่างพร้อมเพรียงกัน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/วิเศษ นันทะศรี-รอง.ปธ.2/0817082129-รายงาน