ร้อยเอ็ดปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562 /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-komgrich/0817082129

ร้อยเอ็ดปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-komgrich/0817082129


ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติที่หนองแคน บ้านดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย/ชสอท.:MOITC/สมนึก-คมกฤช/0817082129-

เมื่อบ่ายวันนี้ เวลา 13.30 น. ณ หนองแคน บ้านดงครั่งใหญ่ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ.เป็นประธาน ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562 โดยการดำเนินงาน ของ นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นอภ.เกษตรวิสัย นายอังคาร ยอดแก้ว นายก.อบต.ดงครั่งใหญ่ จ่าเอกศักดา สมศรี หน.วิทยุกรมประมงร้อยเอ็ด FM101.50MHz หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เพื่อเพิ่มปริมาณพันธ์ุสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงรำของชาวบ้านเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีเปิด พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้ตัวแทน 13 หมู่บ้านและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในหนองแคน

นายอังคาร ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่กล่าวรายงานว่า.-ต.ดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัยมีเขตปกครองทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 1,536 ครัวเรือน ประชากร 6,211 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกข้าวหอมมะลิ และเลี้ยงโค โดยมีสัดส่วนอาชีพเกษตรกร 75% แหล่งน้ำที่สำคัญในตำบลดงครั่งใหญ่มี 22 แห่ง เนื้อที่รวม 101.1 ไร่ มีคลองน้ำยาวรวม 45 กิโลเมตร เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักอุปโภคบริโภคและการเกษตร

นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับอำเภอเกษตรวิสัยและองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งใหญ่ ได้จัดทำกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เกิดขึ้นในวันนี้ ที่หนองแคน บ้านดงครั่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

พันธุ์ปลากินพืชที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 300,000 ตัว เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองแคน และแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ที่สำคัญก่อเกิดอาชีพ ด้านการประมง และเพิ่มพูนรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างกิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมง ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลผลิตยั่งยืนตลอดไป

ปลาที่ปล่อยในวันนี้มี 3 ชนิด คือปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัวปลาสร้อยขาว 100,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 100,000 ตัว

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในวันนี้ เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาสัตว์น้ำในพื้นที่ทั่วไปอย่าจับสัตว์น้ำที่ยังมีขนาดเล็กหรือใช้วิธีการจับที่ผิดกฎหมายประมง ที่เป็นการทำลายผลัดพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะช่วงฤดูวางไข่และเลี้ยงลูกวัยอ่อนในน่านน้ำจืดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 30 สิงหาคมของทุกปี เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของราษฎรอย่างอุดมสมบูรณ์ต่อไป

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ