พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.ป.จ. จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง

กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อ 25 ธ.ค.63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี โดย พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.ป.จ. จัดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง

ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส…. นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยส่วนราชการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ประมงจังหวัดปราจีนบุรี ผอ. กศน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดปราจีนบุรีผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีและผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คนเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการนี้ด้วย
ในการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปราชญ์เพื่อความมั่นคงมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและกลไกในการขับเคลื่อน แผนงานโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี และพัฒนาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยัง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่งโดยทีมงาน 3 ประสาน

ได้แก่ กอ.รมน.จว.ปจ., กศน.จว.ป.จ. และปราชญ์เพื่อความมั่นคง นอกจากนี้ยังได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงาน ที่มีความเกี่ยวพัน ในกลุ่มอาชีพและการพัฒนาเสริมสร้างกลุ่มอาชีพในจังหวัดปราจีนบุรี โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี, กศน., สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และประมงจังหวัด, สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงานวิจัยแห่งชาติถึงความร่วมมือในนวัตกรรม ต่างๆที่มีการทำ MOU ร่วมกัน เพื่อให้ เกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ได้ระดมความคิดเห็นถึงปัญหาข้อขัดข้องในการประกอบอาชีพในชุมชนของตนเองในศูนย์เรียนรู้ของตนเอง เพื่อขยายผลเรียนรู้และต่อยอดต่อไป

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี