หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ขานรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมนายจ้างสถานประกอบการ เพื่อสร้างการรับรู้ ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ขานรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมนายจ้างสถานประกอบการ เพื่อสร้างการรับรู้ ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันที่ 25 ธันาคม 2563 เวลา 10.00 น.
แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางชลอศรี บุญแก้วสุข) และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมนายจ้างสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมหาโพธิ นายอำเภอศรีมโหสถ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเป้าหมายนายจ้างสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป เข้าร่วมประชุม จำนวน 400 คน

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าว จำนวน 2,814,481 คน ขณะที่จังหวัดปราจีนบุรี มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 17,762 คน พบว่า เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 11,503 คน สัญชาติลาว จำนวน 1,465 คน และสัญชาติเมียนมา จำนวน 4,794 คน สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สะสมทั้งสิ้น จำนวน 11 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล จำนวน 2 ราย กลับบ้านแล้ว 8 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดประชุมนายจ้างสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก จนเป็นเหตุให้แรงงานต่างด้าวออกจากงาน และส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย และหลบหนีจนทำให้ควบคุมการแพร่กระของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ยาก และให้สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวดูแลแรงงาน และจัดระบบความปลอดภัยในด้านสาธารณสุข และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่ต่อไป

โดยมีการประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ ดังนี้
1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
2. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของกระทรวงแรงงาน
2.1 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)
2.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
3.มาตรการให้ความช่วยเหลือแรงงานและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ กำหนดจัดประชุมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการทุกอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งในวันนี้ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. กำหนดจัดประชุมที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นนายจ้างสถานประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอประจันตคาม เวลา 13.30 น. กำหนดจัดประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนสายมิตรศึกษา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นนายจ้างสถานประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี
เวลา 15.00 น. กำหนดจัดประชุมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นนายจ้างสถานประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอศรีมโหสถ
และในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. กำหนดจัดประชุมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นนายจ้างสถานประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ซึ่งเป็นอำเภอสุดท้าย

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี