สิทธิ หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560

น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ.สนง.กกต.จว.ชัยนาท พร้อมรองฯนันทพล ภาชื่น บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สิทธิ หน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2560

แก่สื่อมวลชนทุกแขนงของจว.ชัยนาท ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายขยายผลการรับรู้สู่ประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง

โดยมีสื่อเป็นกลไกเสริสร้างการจัดการบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสร้างการบูรณาการให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชน/รัฐ/และทุกภาคส่วน พร้อมนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติที่สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรมอันจะ นำไปสู่การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพต่อไปโดยมีนายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์ จ.ชัยนาท เป็นประธานในพิธี

*****************