เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดการอบรมออนไลน์ “การสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุ่นที่ 2

เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดการอบรมออนไลน์ “การสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้ การจัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย กลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส.ป.ก. เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงและพัฒนาด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใน ปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและเศรษฐกิจภาคการเกษตร ท่ามกลางสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการเชื่อมโยงบทบาทการดำเนินงานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินระหว่างผู้นำเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ส.ป.ก.จังหวัด ผู้นำเกษตรกรจาก 22 จังหวัด ซึ่งมีผู้ร่วมการฝึกอบรม รวม 81 ราย