รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และติดตามงาน”สมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และติดตามงาน”สมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ประชุมหารือ และมอบนโยบายแนวทางการส่งเสริม พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งติดตามงานการขับเคลื่อนโครงการสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับปฏิรูปที่ดินจังหวัด และผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ทั้ง 72 จังหวัด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting การประชุมหารือครั้งนี้ มีสาระสำคัญในการประชุมหารือ คือ 1.การติดตามงานและการรายงานผลการดำเนินโครงการสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

ต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเน้นย้ำ และเร่งรัดให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินงานและรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 นี้ รวมทั้งได้รับฟังปัญหา เพื่อวางแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 2. การเตรียมการวางแผนขับเคลื่อนงานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน 10,000 ไร่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการผลิตพืชสมุนไพรของเกษตรกรให้มีมาตรฐานการผลิต GAP และอินทรีย์ เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม 3. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย