ส.ป.ก.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ส.ป.ก.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566- 2570) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของ ส.ป.ก. (พ.ศ.2566 – 2570) พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ได้ร่วมประชุม โดยมี ผู้ร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ผู้แทนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ ได้ร่วมประชุมมากกว่า 300 ราย

การจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 4 ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และมาตรา 9 ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในระยะแรก 3 ปี ซึ่งปัจจุบันได้ครบวาระแล้ว โดยคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ 5 ปีของ ส.ป.ก. จึงได้ยกร่างแผนฉบับนี้ขึ้นมา และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมวิพากษ์และแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนดังกล่าว

คณะผู้บริหารของ ส.ป.ก. รวมถึงคณะทำงานฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้กำหนดรูปแบบการประชุมให้มีการแบ่งกลุ่มเสวนาออกเป็น 5 กลุ่มย่อย มุ่งเน้นให้มีการแสดงความเห็นที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและเท่าเทียมกัน ตลอดระยะเวลาของการจัดประชุมฯ คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และรับฟังความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังปัญหาที่สะท้อนมาจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

สำหรับประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้ถูกสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบของประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำนวนมาก โดย สวผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะดำเนินการสรุปรวบรวม และนำเสนอต่อคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาทบทวนแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้ ส.ป.ก. ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติราชการที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลุมมิติ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง