ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เขตตรวจที่ 9,13,14 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เขตตรวจที่ 9,13,14 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เขตตรวจราชการที่ 9, 13,14) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ และงานตามภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. โดยมี นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
โดย ส.ป.ก.จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และบางโครงการได้ดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถลงพื้นที่ได้
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9, 13,14) ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ท่านได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเน้นย้ำเรื่องมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย